دانلود رایگان


دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود 30 ساله - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود 30 ساله دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود 30 ساله
دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود 30 ساله

چکیده ۸
مقدمه ۱۰
بیان مسئله ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
متغیرها ۱۳
نکات کلی در رابطه با هیستری ۱۵
شکل گیری هیستری در جریان تحول ۱۶
رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک ۱۷
تظاهرات حاد در کودک ۱۸
هیستری در نوجوانی ۲۱
توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل ۲۳
دیدگاه های نظری درباره هیستری ۲۵
دیدگاه شناختی ۲۸
دیدگاه رفتاری نگر ۳۰
اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای ۳۲
اختلالات تبدیلی ۳۴
نشانه های حسی ۳۷
نمونه ای از فلج هیستری ۳۸
این حادثه چگونه رخ داد ۳۹
نشانه های احشائی ۴۱
تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض ۴۳
شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی ۴۶
علل مولد ۴۷
نکات کلی در رابطه با افسردگی ۴۹
جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی ۵۲
افسردگی وغم واندوه ۵۳
بی حالتی خلقی ۵۷
فقر تعاملی کناره گیری ۵۸
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک ۶۲
نشانه های وابسته به رنج افسرده وار ۶۳
رفتار های معادل افسردگی ۶۵
افسردگیهای نوجوانی ۶۶
افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی ۶۸
جدول ۲-۱۲ معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف ۶۹
فراوان افسردگی در خلال تحول ۷۰
طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV 76
افسردگی مهاد ۷۷
نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی ۸۰
نظریه های زیست شناختی ۸۱
نقش وراثت در اختلالات د و قطبی ۸۴
اثرات لیتیوم ۸۶
درمان براساس نظریه های زیست شناختی ۸۹
الکتروشوک درمانی ۹۰
نظریه های روان پویایی ۹۴
نظریه یادگیری ۹۷
افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان ۱۰۱
نظریه شناختی ۱۰۲
جامعه مورد مطالعه ۱۰۵
روش آماری مربوط به فرضیه ۱۰۶
جدول ۱-۴ غلات خام آزمودینها از آزمون mmp 108
جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله ۱۰۹
بحث و نتیجه گیری ۱۱۳
پیشینه تحقیق ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
محدودیت ها ۱۱۶
منابع و ماخذ ۱۱۷
ضمائم ۱۱۸
پاسخنامه ۱۲۴


چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.Iبر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح 5% >pاست.

مقدمه :
چگونه می توان کسانی را که همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر کس حتی به افراد نزدیک و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی حقه بازی و کلاه برداری می کنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف کرد. این افراد درک صحیحی از واقعیت داشته و است و سیکوتیک نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای خیالی و یا حتی واقعی که علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممکن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند. خیلی زود توسط رویدادهای بی اهمیت و بی معنی برانگیخته می شوند و تظاهرات هیجان انگیز نشان می دهند. این افراد در اغوا کردن و فریفتن دیگران با تظاهرات و رفتارهای خود بسیار ماهرند و به راحتی می توانند خود را گرم و صمیمی نشان داده به دیگران نزدیک شوند با این وجود به نظر آنان سطحی رابطه می رسند. این افراد همواره در جستجوی تحسین دیگران هستند و برای رسیدن به این مقصود غالباً در حال ایفای نقش هستند. آنان دنیا را صحنه و خود را بازیگران آن می دانند. زود ممکن است عاشق شوند یا ازدواج کنند ولی زود روابط عشقی و زناشویی خود را به هم می زنند و آمادگی زیادی برای اعتیاد دارند و ممکن است خیلی زود در دام اعتیاد یا رفتارهای خلاف اجتماعی گرفتار شوند حالات هیجانی آنان بر حسب زمان و مکان و موقعیت خیلی سریع عوض می شود به طوری که وقتی مشغول گریه هستند ممکن است در همان حال خنده را سردهند. آنان بسیاری از بیانات خود را با نقش بازی کردن توأم می سازند و در ایفای نقش بسیار مهارت دارند. بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه افسردگی و مانی به طور مشروح بحث خود و همچنین ارتیوس پزشک یونانی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت که افسردگی که بعضی اوقات در یک فرد رخ می نماید به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند و در اوایل نوزدهم فلیپ پنیل (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبر یوس در آن منعکس شده است. غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی به طور ناگهانی در عرض چند هفته ای یا در بعضی از افراد طی چند روز به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد.
(سید محمد محمدی- ص 210 تا 213 –سال 1379)
بیان مسأله:
مسأله هیستری بزرگسالان بخصوص زنان همواره مورد توجه روان پزشکان بوده است که تنها از اواخر قرن نوزدهم است که به دنبال بررسیهای انجام شده در رابطه با هیستری و اینکه چرا بعضی اوقات آدمی از خود رفتارهایی را نشان می دهد که مورد توجه دیگران قرار بگیرد و آیا این رفتارها یعنی فرار از هویت خود و فرار از تمام سختیها و یا اینکه عوامل شخصیتی مثل خود بیمار انگاری و اختلالات تبدیلی می تواند تأثیر گذار در روحیه آدمی شود یا نه هیستری تبدیل یک تظاهر بدنی آشکار است که در اغلب موارد جنبه عصب شناختی لارد و در عین حال می تواند در رابطه با مشاهده گر در قالب یک اختلال چند نشانه ای جلوه گر شود که این اختلال را می توان بر اثر تلقین برانگیخت و زیر تأثیر قرار داد در هیستری بر پایه نیازهای ناهشیار میل یا اضطراب واپس زده جای خود را به یک تظاهر بدنی می دهد و چنین کاربرد بدنی قابل فهم به نظر می آید و تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا ناامیدی شدید در نوسان است. این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید و گاهی اختلالات بدنی را همواره دارد. (دادستان –ص 222 –سال 1381)
اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان است و اینکه آیا حالات غم زدگی و اندوهگینی می تواند در اختلالات بدنی و تبدیلی و توجه دیگران به خود تأثیر مثبت داشته باشد یا نه.
اهمیت و ضرورت تحقیق
تبدیلها که به منزله نشانه های مرضی متداول در آسیب شناسی بزرگسالان محسوب می شوند به ندرت در کودکان ظاهر می گردند و در صورت بروز بر دستگاه حرکتی و بخصوص راه رفتن و عوامل دیگر تأثیر می گذارد که تمام اینها می تواند در بزرگسالی تأثیر منفی داشته باشد. در نظریه رفتاری نگر براین باورند که بیمار هستیرتیک به نشانه های جسمانی خود به منزله پاداش می نگرد چه از یک سو به دلیل وجود این نشانه ها، خارج از چهارچوب مشکلات حرفه ای یا ارتباطی قرار می گیرد و از سوی دیگر توجهی را که در موقعیتهای دیگر از وی مضایقه می شود به سمت خود جلب می کنند. روی آوردی که از تلقین سود می جوید به گونه ای مستقیم یا از طریق خواب انگیزی بیمار را متقاعد می کند و امید است با انجام این پژوهشها تا حدی از این اختلالات بکاهیم و از عواملی که بوجودآورنده این مشکل می شوند جلوگیری کنیم. و این تحقیقات در محیط و نهادهای اجتماعی و خانوادگی می تواند تأثیر مثبت داشته باشد.
فرضیه تحقیق
بین افسردگی و هیستری در بین زنان رابطه معنی داری وجود دارد.
متغیرها
افسردگی متغیر مستقل . هیستری متغیر وابسته.
تعاریف عملیاتی و نظری
تعاریف نظری افسردگی:
عبارتند از یک حالت روانی است که افراد مبتلا به آن دارای خلق افسرده و نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی و اختلال در اشتها و آشفتگی خواب و کندی یا برانگیختگی روانی - حرکتی و نبود انرژی و احساس گناه و بی ارزشی را در فرد شامل می شود.
تعاریف عملیاتی افسردگی:
عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از مقیاس افسردگی در آزمون بدست آورده است.تعاریف نظری هیستری:
عبارتند از اختلالات شخصیتی که به عنوان تبدیلی و جهت حل مشکلات روانی و روحی و مبارزه با آن، آن را جایگزین با مشکلات جسمانی کرده و ابراز دردهای در ناحیه سر و معده و ... می کند.
تعاریف عملیاتی هیستری:
عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از مقیاس هیستری در آزمون m.m.p.Iبدست می آورد.


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 133

افسردگی


هیستری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه روانشناسی ...

... بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ... تحقیق. بین افسردگی و ...

دانلود پژوهش بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود ...

دانلود پژوهش بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده ...

رابطه افسردگی و هیستری - beynia.rozblog.com

افسردگی,رابطه افسردگی و هیستری,هیستری,هیستری در بین زنان,,رابطه افسردگی و هیستری,beynia

بررسی رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25 ...

بررسي رابطه افسردگی و وزن در ... تحقیق حاضر بررسی افسردگی ... حدود سنی در بین زنان ...

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله ...

توضیحات. بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله در 139 صفحه ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه روانشناسی ...

... بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ... تحقیق. بین افسردگی و ...

دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود ...

دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود 30 ساله . چکیده ۸. مقدمه ۱۰

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری ...

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله ...

دانلود پژوهش بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود ...

دانلود پژوهش بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده ...

بررسی رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25 ...

بررسي رابطه افسردگی و وزن در ... تحقیق حاضر بررسی افسردگی ... حدود سنی در بین زنان ...

رابطه افسردگی و هیستری - beynia.rozblog.com

افسردگی,رابطه افسردگی و هیستری,هیستری,هیستری در بین زنان,,رابطه افسردگی و هیستری,beynia

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود ...

دانلود بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله,پایان نامه بررسی ...

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان « دانلود پایان ...

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان+ پرسشنامه. چکیده. هدف از تحقیق حاضر بررسی ...

رابطه افسردگی و هیستری - beynia.rozblog.com

افسردگی,رابطه افسردگی و هیستری,هیستری,هیستری در بین زنان,,رابطه افسردگی و هیستری,beynia

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری ...

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله ...

پاورپوینت مجموعه ها و OOP بیشتر

کتاب ادب مرد به ز دولت اوست

خانواده درماني

پاورپوینت تحلیل شکل فضای شهری (تحلیل مرکز محله کلپا)

پاورپوینت انگور 27 اسلاید

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی (نمونه های فرهنگ جهانی 1 )

دانلود نقشه GIS آبادی‌های استان گلستان به همراه آمار جمعیتی سرشماری سال 1390

اعجاز تشريعي در قرآن 15 ص

آموزش و یادگیری بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش

دانلود پاورپوینت بهداشت حرفه ای(Occupational Health)